مدیر کل امور دانشجویی

   مدیر کل دانشجویی : دکترمریم بختیار 

      تماس : 33348369-061

      نشانی پستی: اهواز -گلستان-میدان کارگر- دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز-ساختمان اداری- طبقه اول مدیرکل دانشجویی

 

در راستای اهداف دانشگاه ، معاونت دانشجوئی و فرهنگی مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امکاناتی جهت بهینه سازی فضای زندگی و تأمین حداقل نیازهای اولیه برای تمامی دانشجویان نموده است تدارک و ارتقاء محیطی سالم جهت افزایش و بهبود فعالیتهای ذهنی دانشجویان از امور مهم دانشجویی می باشد و اهداف ذیل را مأموریت خود انتخاب نموده است .

- تدارک و ارتقاء امکاناتی جهت رفع نیازهای اولیه مانند غذا، بهداشت، ایاب و ذهاب ، کمک هزینه تحصیلی، وامهای مختلف و...   .

- فراهم ساختن بهترین فرصت تحصیل یا به حداکثر رساندن رفاه از طریق برنامه های راهبردی

- تسهیل نظارت مداوم دانشجویان بر تصمیم گیریها و امور جاری از طریق تشکیل شورای صنفی و ارتباط مستقیم با کلیه دانشجویان

- ایجاد تسهیلات لازم جهت برآوردن قسمتی از نیازهای فرهنگی و علمی بوسیله ایجاد سالن مطالعه و کتابخانه دردانشگاه و خوابگاه.