بخشنامه خروج از کشور

دستور العمل خروج از کشور جهت دانشجویان ذکورو مشمولان وظیفه عمومی:

 

براساس دستورالعمل خروج از کشور مشمولان وظیفه عمومی به شماره ۴۳/۴۲۹۵۶۵ مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ و همچنین براساس ابلاغیه شماره ۷۷۴/۲۲/۲۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ سازمان وظیفه عمومی در خصوص خروج موقت دانشجویان مشمول وظیفه عمومی از کشور به شرح ذیل اعلام می‌نماید:
 

ضوابط کلی:

شرایط مشمولان برای خروج موقت از کشور

· فاقد غیبت باشند.

· وضعیت تحصیلی مشخصی داشته باشند.

· در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیل نباشند.

· مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیل به پایان نرسیده باشد یا دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند (این شرط برای دانشجویان نمی‌باشد).

· برای مراجعه به موقع به کشور وثیقه مورد نیاز را بسپارند.

· گواهی اشتغال به تحصیل یا درخواست مجوز خروج موقت از کشور را ارایه نمایند.

 

مدت زمان خروج از کشور:

 سفر‌های مطالعاتی: حداکثر ۶ ماه برا ی دانشجویان دوره کار‌شناسی ارشد و یکسال برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی ph. D
 سفرهای نیمه علمی، علمی و زیارتی: حداکثر ۳۰ روز (برای حج واجب مدت خروج ۶۰ روز خواهد بود)
 سفرهای غیر علمی شامل سفر به تمامی کشور‌ها (از جمله سوریه) حداکثر به مدت ۲۰ روز
 سفرهای ورزشی: مدت خروج برابر با مقرراتی است که سازمان تربیت بدنی (امور مشترک فدراسیون‌ها) اعلام می‌نماید.

 

دفعات خروج از کشور برای هر نیمسال تحصیلی ۲ بار بدون توجه به نوع سفر خواهد بود.

 

نحوه در خواست مجوز خروج از کشور دانشجویان وتایید آن‌ها:

- ارایه در خواست توسط دانشجو به واحد یا مرکز دانشگاهی یا آموزشکده سما ی محل تحصیل به همراه مستندات خروج

 

مستندات خروج به شرح ذیل می‌باشد:

 سفرهای زیارتی به عراق وعربستان: شامل نامه کاروان یا سازمان حج وزیارت یا ستاد عمره دانشجویی
 سفرهای علمی: شامل دعوت نامه دبیرخانه یا مجمع برگزار کننده سمینار، همایش یا کنفرانس در کشور خارجی
 سفرهای نیمه علمی: مدارک ثبت نام امتحانات یا دعوت نامه شرکت در نمایشگاه‌ها وکارخانجات متناسب با رشته تحصیلی دانشجو یا مکاتبات رسمی سازمانهای دولتی برای شرکت در مجامع هنری و...
 سفرهای مطالعاتی (خاص دانشجویان مقطع کار‌شناسی ارشد ودکتری): مشروط به ارایه پذیرش از دانشگاه‌ها، مجامع علمی وصنعتی دال بر پذیرش وی بر همکاری با اوست که به تایید گروه آموزشی مربوط یا استاد راهنما خواهد رسید
 سفر‌های ورزشی: خاص شرکت دانشجویان در مسابقات ورزشی مورد تایید سازمان تربیت بدنی است وتاییدیه و گواهی امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی

سفرهای غیر علمی: نیاز به مستندات خاصی ندارد و درخواست دانشجو برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل وی کفایت می‌نماید.

 

- تصویر مستندات خروج سفرهای علمی – نیمه علمی – غیرعلمی و ورزشی برا ی تایید فرم در سازمان مرکزی بایستی ضمیمه فرم‌ها باشد.

 

تایید فرم‌ها ی تنظیمی توسط واحد یا مرکز دانشگاهی به شرح زیر انجام خواهد گرفت.

· تایید فرم‌های سفرهای زیارتی عراق وعربستان با دبیرخانه منطقه دانشگاهی ذیربط است.

· تایید فرم‌های سفر‌ها ی علمی، مطالعاتی، نیمه علمی و ورزشی توسط حوزه معاونت دانشگاه (سازمان مرکزی) صورت خواهد گرفت

· تایید فرم سفرهای غیر علمی توسط واحد دانشگاهی صورت خواهد گرفت ونیاز به تایید یه دبیرخانه منطقه یا سازمان مرکزی نخواهد داشت و صدور مجوز خروج به عهده وظیفه عمومی است.

 
- به منظور رفاه حال دانشجویان در مواردیکه به دلیل بعد مسافت واحد با مرکز دانشگاهی با دبیرخانه منطقه وهمچنین نزدیکی محل سکونت دایم دانشجو با تهران تمایل به تایید فرم در سازمان مرکزی بیشتر باشد فرمهای مربوط به سفرهای زیارتی (عراق و عربستان) در حوزه معاونت دانشجویی در سازمان مرکزی قابل تائید است.

- تمامی فرم‌ها بایستی با سربرگ واحد / مرکز یا آموزشکده تنظیم و ثبت در دبیرخانه واحد / مرکز................. گردد.

 
نحوه مراجعه به وظیفه عمومی و صدور مجوز خروج از کشور توسط وظیفه عمومی وسایر نکات تکمیلی:

 دانشجویانی که به قصد سفرهای زیارتی، علمی، نیمه علمی وغیر علمی عازم خارج از کشور هستند می‌توانند پس از تایید فرم‌های اشاره شده برای اخذ مجوز خروج از کشور آن را به معاونت وظیفه عمومی استان محل تحصیل یا سکونت ارایه نمایند
 دانشجویان عازم سفرهای ورزشی ومطالعاتی پس از تایید فرم مربوط در سازمان مرکزی دانشگاه صرفا بایستی از طریق سازمان وظیفه عمومی – مرکز عملیات مشمولان و یا معاونت مشمولان وامور معافیت‌ها در تهران مراحل اخذ مجوز خروج از کشور را طی نمایند.
 

دانشجویان مشمول بایستی به محض مراجعت به کشور شخصا با در داشتن گذر نامه خود را به حوزه وظیفه عمومی صادر کننده مجوز خروج از کشور (که وثیقه خروج را دریافت نموده است) معرفی تا ضمن اعلام حضور وثیقه پرداختی به آن‌ها مسترد گردد.

چنانچه ظرف مدت ۱۰روز پس از اتمام مهلت خروج خود را به وظیفه عمومی معرفی ننمایند وظیفه عمومی اختیار دارد وثیقه آنان را ضبط نماید. مشمولینی که به موقع وارد کشور شده لیکن برای اعلام مراجعت خود را با تاخیر به وظیفه عمومی معرفی نمایند تا ۶ ماه مجازبه خروج از کشور مجدد نخواهند بود. (کنترل این مورد به عهده وظیفه عمومی خواهد بود نه دانشگاه مگر آنکه وظیفه عمومی ممنوعیت خروج فرد را به دانشگاه ابلاغ نماید)

 
دانشجویانی که به هر دلیل موفق به انجام سفر نشده‌اند وسفر آنان به تعویق افتاده است می‌توانند جهت تمدید مهلت خروج و بازگشت به وظیفه عمومی مراجعه نمایند مشروط بر اینکه نوع سفر آن‌ها تغییر یافته باشد که در اینصورت بایستی با ارائه گذرنامه یا فرم تنظیمی قبلی درخواست خروج خود را مجددا به دانشگاه ارایه نمایند ومراحل قبلی طی گردد.
فارغ التحصیلان مشمولی که بیش از سه ماه از تاریخ فراغت از تحصیل آنان سپری نشده است می‌توانند برای درخواست خروج از کشور با در دست داشتن برگ لغو معافیت به معاونت وظیفه عمومی محل سکونت خود مراجعه نمایند.