زمان و چگونگی درخواست

در خواست انتقال دانشجویان از پانزدهم خرداد ماه هر سال تاپانزدهم شهریورماه جهت نیمسال اول واز پانزدهم آذر ماه تا پانزدهم بهمن ماه جهت نیمسال دوم هر سال از طریق واحدها ومراکز آموزشی قابل در یافت میباشد . وبررسی واقدام آن تا قبل از اتمام آخرین مهلت ثبت نام آموزشی در واحد مقصد امکان پذیر است .

ضمنا" به اطلاع متقاضیان انتقالی و میهمانی میرساند مدارک را برای نیمسال اول تا اول شهریور ماه وبرای نیمسال دوم تا اول بهمن  ماه به اداره نقل وانتقالات تحویل دهید.