امور مشمولین


امور مشمولین واحد علوم وتحقیقات خوزستان زیرنظر معاونت دانشجویی این واحد فعالیت می کند، عمده فعالیت های این قسمت شامل موارد زیر می باشد:

1-بررسی وضعیت نظام وظیفه کلیه دانشجویان مرد در بدو ثبت نام و تطبیق وضعیت ایشان با مقررات قانون نظام وظیفه عمومی و ضوابط ثبت نام مشمولان وظیفه عمومی در هرسال

2- معرفی افراد مشمول واجد شرایط ادامه تحصیل به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی جهت اخذ معافیت تحصیلی

3- ارایه گواهی قبولی به افراد در حین انجام خدمت وظیفه عمومی جهت ترخیص از یگان مربوطه و ادامه تحصیل

میزان سنوات قانونی تحصیل در مقاطع مختلف برای دانشجویان ورودی مهرماه 90 به بعد برابر جدول زیر می باشد:

میزان سنوات (سال)

نام مقطع

3

کارشناسی ارشد ناپیوسته

6

دکتری ناپیوسته( تخصصی)

 

چناچه دانشجویی نتواند تحصیلات خویش را در مدت زمان به اتمام رساند، پس از ارایه درخواست به حوزه معاونت آموزشی و طرح در کمیسیون موارد خاص با در دست داشتن صورتجلسه مربوطه جهت انجام مراحل اخذ مجوز ادامه تحصیل از معاونت وظیفه عمومی در سنوات ارفاقی، بایستی به امورمشمولین واحد مراجعه نماید.

 

خروج از کشور مشمولان:

شرایط خروج موقت از کشور مشمولان به قرار زیر است:

1-فاقدغیبت باشند.

2-وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند.

3- در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیل نباشند.

4- مهلت معرفی مشمولان غارغ التحصیلان به پایان نرسیده باشد یا دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند.

5- برای مراجعت به موقع به کشور وثیقه مورد نیاز را بسپارند.

 

مراحل اخذ مجوز خروج از کشور:

1 – ارایه درخواست توسط دانشجو به واحد دانشگاهی محل تحصیل به همراه مستندات خروج انواع سفرهای زیارتی به عراق و عربستان ،سفرهای علمی، سفرهای نیمه علمی، سفرهای مطالعاتی، سفرهای ورزشی وسفرهای غیر علمی

2 – تایید فرم های تنظیمی توسط واحد یا مرکز دانشگاهی

3 – سفرهای زیارتی، علمی،نیمه علمی یا غیرعلمی مراجعه به معاونت وظیفه عمومی استان محل تحصیل یا سکونت و سفرهای مطالعاتی و ورزشی پس از تایید فرم مربوط در سازمان مرکزی دانشگاه از طریق سازمان وظیفه عمومی-مرکز عملیات مشمولان و یا معاونت مشمولان و امور معافیت ها در تهران