صدور دانشنامه المثنی

 

الف) شرایط صدور مدرک المثنی برای مدارک مفقود شده و آسیب دیده

1ـ دریافت و تکمیل فرمهای سه گانه ی استشهاد محلی، آگهی مفقودی مدرک تحصیلی و تعهدنامه و تحویل به دانش آموختگان

 

     عنوان         دانلود
استشهاد محلی 
تعهد نامه
آگهی مفقودی

2ـ یک قطعه عکس اداری

3ـ یک قطعه تمبر 1000 ریالی ( تمبر مالیاتی)

4ـ واریز مبلغ 000/500/1ریال به حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

( بانک ملی    0104460446004 )

ب) گواهینامه موقت

در صورت مفقود شدن گواهی نامه موقت مراحل فوق به جز مورد 4 انجام شود

( نیازی به پرداخت وجه نمی باشد.)

ملاحظه : چنانچه پس از صدور دانشنامه، ذینفع تقاضای صدور مدرک جدید با مشخصات جدید را دارد باید مراحل فوق را به استثنای آگهی فقدان مدرک را انجام دهد( نیازی به نشر3 نوبت آگهی در روزنامه نمی باشد) و به همراه مدارک فوق اصل دانشنامه را نیز باید تحویل نماید.